image banner
KẾ HOẠCH số 02/KH-UBND, ngày 03/01/2023 của UBND thị trấn Phố Lu vê Cải cách hành chính trên địa bàn thị trấn Phố Lu, năm 2023

 - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thị trấn nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực, liêm chính, phục vụ Nhân dân. 

- Cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/HU ngày 10/8/2020 của Huyện ủy Bảo Thắng về việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện Bảo Thắng, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 329 /KHUBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Đề án số 14- ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về CCHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025. 

- Nâng cao chất lượng triển khai cải cách hành chính tại UBND thị trấn đáp ứng yêu cầu năm 2023.

Tải về
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập