image banner
KẾ HOẠCH số 20 Triển khai phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn thị trấn Phố Lu” năm 2023

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn; sự phối hợp ban ngành đoàn thể, các thôn, tổ dân phố, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc thị trấn và của Nhân dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Xác định công tác cải cách hành chính thực sự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, công chức, tại UBND thị trấn.

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Cá nhân trên địa bàn thị trấn thi đua đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong triển khai thực hiện cải cách hành chính.

4. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

5. Triển khai thực hiện các yêu cầu trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

Tải về
Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập