image banner

(Mt trn) - Nhm phát huy vai trò giám sát ca Mt trn T quc, các t chc chính tr - xã hi; phát huy vai trò ca nhân dân và các phương tin thông tin đại chúng trong cuc đấu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc; đẩy mnh công tác tuyên truyn, c vũ, động viên các tng lp nhân dân tích cc tham gia phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, Ban Thường trc y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam, Hi Nhà báo Vit Nam, Đài Truyn hình Vit Nam phi hp t chc Gii báo chí toàn quc phòng, chng tham nhũng, tiêu cc ln th tư, năm 2022 2023.

Ban Biên tp trân trng gii thiu Th l Gii Báo chí toàn quc phòng, chng tham nhũng, tiêu cc ln th tư, năm 2022 - 2023

I. NI DUNG VÀ YÊU CU

1. Ni dung

Tác phm tham d Gii cn đáp ng các ni dung sau:

a. Ph biến, tuyên truyn kết qu t chc trin khai thc hin các ch trương, đường li ca Đảng, chính sách và pháp lut ca Nhà nước v công tác đấu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, lãng phí.

b. Phát hin, đấu tranh, lên án nhng hin tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cc, lãng phí; đấu tranh, lên án các biu hin bè phái, cc b địa phương và "li ích nhóm", suy thoái v tư tưởng chính tr, đạo đức, li sng.

c. Phn ánh công tác đấu tranh phòng, chng tham nhũng c khu vc ngoài Nhà nước; xây dng văn hóa tiết kim, không tham nhũng, tiêu cc trong cán b, đảng viên, công chc, viên chc và nhân dân.

d. Phn ánh vai trò ca Mt trn T quc Vit Nam và các t chc chính tr - xã hi, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc. Đề xut các gii pháp hoàn thin cơ chế giám sát ca Mt trn T quc, đoàn th và nhân dân đối vi công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cc.

đ. Phát hin, gii thiu, tuyên truyn nhng đin hình tiên tiến, nhng kinh nghim hay, nhng thành tu, kết qu, nhng cách làm có hiu qu ca các cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ s trong đấu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, lãng phí và xây dng văn hóa tiết kim, không tham nhũng, tiêu cc trong cán b, đảng viên, công chc, viên chc và nhân dân.

e. Ghi nhn, biu dương, c vũ các gương đấu tranh vi tham nhũng, tiêu cc, lãng phí; Bo v người phát hin, t giác, đấu tranh chng tham nhũng, tiêu cc, lãng phí.

g. Phn ánh nhng khó khăn, thách thc và định hướng ca công tác đấu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc, lãng phí, m rng dân ch, công khai, minh bch.

h. Phát hin, phn ánh nhng ch trương, chính sách và quy định hin hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hp, d phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cc, để kiến ngh vi cơ quan có thm quyn hoàn thin th chế v qun lý kinh tế - xã hi, sa đổi, b sung chính sách, pháp lut nhm ngăn chn hiu qu hơn na các hành vi tham nhũng, tiêu cc.

2. Yêu cu đối vi tác phm báo chí tham d Gii

- Các loi hình báo chí tham d Gii bao gm: báo in, báo đin t, phát thanh, truyn hình.

- Các th loi: bài nghiên cu, phn ánh, phng vn, ghi chép, phóng s, phim tài liu, bn tin, chuyên đề, chuyên mc, ta đàm, điu tra, ký s, bình lun, chuyên lun, sn phm báo chí đa phương tin (không nhn các video clip trên báo đin t).

- Tác phm được xét trao Gii phi đảm bo tính chân thc, khách quan, chính xác, có tính thuyết phc, định hướng dư lun cao; có tác động tích cc phc v công tác đấu tranh phòng, chng tham nhũng, tiêu cc được đăng, phát trên các loi hình báo chí (báo in, báo đin t, phát thanh, truyn hình) do cơ quan Nhà nước có thm quyn cp phép và bo đảm đúng quy định v thi gian đăng, phát ca Ban T chc Gii.

3. Mt s vn đề cn lưu ý

a. Tác phm báo in: gi nguyên bn gc hoc photocopy (05 bn), ghi rõ tên báo và thi gian đăng ti (không nhn tác phm đánh máy li). Đối vi Tp chí in, không nhn các bài viết có ni dung như tin, bài phn ánh, phng vn, điu trav v vic thi s, ch nhn các bài viết mang tính nghiên cu, lý lun, tng kết thc tin. Độ dài mi tác phm không quá 5 k.

b. Tác phm báo đin t: in trên giy kh A4 t giao din đin t (05 bn), ghi rõ tên báo, thi gian đăng ti, kèm theo đường link tác phm (không nhn tác phm đánh máy li). Đối vi tp chí đin t, không nhn các bài viết có ni dung như tin, bài phn ánh, phng vn, điu trav v vic thi s, ch nhn các bài viết mang tính nghiên cu, lý lun, tng kết thc tin. Độ dài mi tác phm không quá 5 k.

c. Tác phm phát thanh: ghi file tác phm lên đĩa CD/USB/ cng, ghi rõ tên đơn v, tên tác phm, tác gi, th loi, thi lượng và thi gian phát sóng, kèm theo văn bn phn li bình trên giy A4 (05 bn) và đường link tác phm trên trang đin t ca đài. Tác phm phát thanh có độ dài không quá 60 phút.

d. Tác phm truyn hình: ghi file tác phm lên đĩa DVD/USB/ cng, ghi rõ tên đơn v, tên tác phm, tác gi, th loi, thi lượng và thi gian phát sóng, kèm theo văn bn phn li bình trên giy A4 (05 bn) và đường link tác phm trên trang đin t ca đài. Tác phm truyn hình có độ dài không quá 90 phút.

đ. Không xét các tác phm mang tính hư cu (thơ, tranh v, tiu phm, câu chuyn văn ngh, kch truyn thanh).

e. Các tác phm gi tham d Gii ghi rõ đã đăng, phát sóng trên cơ quan báo, đài, có xác nhn ca cơ quan báo chí kèm mt bn gii thiu khái quát v tác phm. Ban T chc không tr li tác phm d gii và được quyn s dng các tác phm đot gii để phc v hot động tuyên truyn.

II. ĐIU KIN D GII

- Tác phm d Gii phi là các tác phm được các cơ quan thông tn báo chí trong nước s dng k tngày 13/11/2021 đến 31/8/2023.

- Không nhn các tác phm đã đot Gii báo chí quc gia; nhng tác phm đã được trao thưởng các gii báo chí Trung ương và địa phương được quyn tham d Gii nhưng phi ghi rõ mc gii đã đot, thông tin v đơn v, thi gian t chc Gii.

- Tác phẩm tham dự gii phi được thể hiện bằng tiếng Việt.

- Ban T chc không chu trách nhim v bn quyn tác gi.

III. ĐỐI TƯỢNG D GII

- Tt c các nhà báo chuyên nghip hoc các cng tác viên, thông tin viên ca các cơ quan thông tn báo chí, kiu bào ta nước ngoài có tác phm báo chí vi ni dung nêu trên, được đăng, phát trong thi gian nêu mc II trên các phương tin thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước có thm quyn cp phép đều có th gi tác phm tham d Gii.

- Mi tác gi, nhóm tác gi được gi ti đa 05 tác phm, phù hp vi yêu cu và điu kin đã nêu. S tác gi ti đa mt nhóm không quá 07 người.

- Các cơ quan báo chí, các cp Hi Nhà báo, y ban Mt trn T quc các cp to điu kin động viên, khuyến khích phóng viên, hi viên, đơn v thành viên tích cc gi tác phm tham d Gii.

- Thành viên Hi đồng giám khảo và Ban Ch đạo, Ban T chc Gii không gi tác phm dự Gii.

IV. THI GIAN VÀ ĐỊA CH NHN TÁC PHM D GII

1. Thi gian

- Thi gian tiếp nhận tác phm: từ ngày phát động đến ngày 31/8/2023 (tính theo du bưu đin).

- L tng kết và trao Gii: t chc ti Cung Văn hóa Lao động Hu ngh Vit - Xô, thành ph Hà Ni vào đầu tháng 11 năm 2023 nhân dp K nim 93 năm ngày thành lp Mt trn Dân tc Thng nht Vit Nam Ngày truyn thng Mt trn T quc Vit Nam (18/11/1930 18/11/2023) và được Truyn hình trc tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyn hình Vit Nam.

- Tác phm báo chí d Gii có th gi qua các cơ quan báo chí, các cp Hi nhà báo hoc gi trc tiếp ti Ban T chc Gii.

2.  Địa ch nhn tác phm

a. Ban Tuyên giáo cơ quan y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam: S 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Ni; Đin thoi liên h: 024.39287401 & 098.5802.555 (ông Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban).

b. Ban Nghip v, Hi Nhà báo Vit Nam: S 59 Lý Thái T, Hà Ni; Đin thoi liên h: 024.39351071 & 0912995895 (ông Trn Thái Sơn, Phó Trưởng ban).

Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phm d Gii báo chí toàn phòng, chng tham nhũng, tiêu cc ln th 4, năm 2022 2023. Tác phm cn ghi rõ bút danh (nếu có), địa ch, đin thoi, email ca tác gi. Ban T chc Gii không chu trách nhim nếu h sơ tham d gii b tht lc hoc hư hng do li ca bưu đin.

V. GII THƯỞNG

- Cơ cu gii thưởng gm: Gii Đặc bit, A, B, C và Khuyến khích cho các loi hình báo chí. Trong đó: Gii đặc bit 100 triu đồng; gii A mi gii 50 triu đồng; gii B mi gii 30 triu đồng; gii C mi gii 20 triu; gii Khuyến khích mi gii 10 triu đồng.

- Ban T chc Gii s có hình thc khen thưởng mt s cơ quan báo chí, Hi nhà báo Trung ương và địa phương có nhiu tác phm, tác gii tham gia và đot gii; vinh danh nhân vt tiêu biu trong tác phm đot gii cao (nếu có).

- Th l này được thông báo rng rãi trên các phương tin thông tin đại chúng; trên Báo Đại đoàn kết, Tp chí Mt trn và trên Trang thông tin đin t ca y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam http://mattran.org.vn và Trang thông tin đin t ca Hi Nhà báo Vit Nam: http://www.hoinhabaovietnam.vn; Báo Đin t Đài Truyn hình Vit Nam: http://vtv.vn

Theo http://mattran.org.vn/

 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 658
  • Tất cả: 26,925